[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
มูลนิธิออทิสติกไทย
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป 
IP ของคุณคือ 54.144.16.135  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
แค่มีคนเข้าใจ
เมนูหลัก
เว็บไซด์เครือข่าย

 
คุณพุ่ม
เอสเอ็มอีออทิสติกไทย
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์"e-Learning"
สำนักบริหารงานการศึกษา
สำนักงาน กศน. กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนอนุบาลจันทยานนท์
มูลนิธิออทิสติกไทย

  

  หมวดหมู่ : กิจกรรมมูลนิธิออทิสติกไทย
เรื่อง : ยุทธศาสตร์สุขภาพจิตชาติ 20 ปี ออทิสติกไทย
โดย : admin
เข้าชม : 1274
อังคาร ที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560 ปักหมุดและแบ่งปัน
     

     9 พ.ค 2560 นพ. บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพจิตแห่งชาติ เพื่อยกร่าง "ยุทธศาสตร์สุขภาพจิตแห่งชาติ ระยะ20 ปี (2560-2579)"เสนอต่อคณุะกรรมกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ พิจารณาเสนอ คณะรัฐมนตรี เพื่อเป็นกรอบแนวทางกำกับทิศทางงานสุขภาพจิตประเทศ โดยคณะอนุกรรมการประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานและผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 49 คน ซึ่ง อ.ชูศักดิ์ จันทยานนท์ ประธานมูลนิธิออทิสติกไทย ร่วมเป็นคณะอนุกรรมการและนำเสนอความคิดเห็นด้วย

   การยกร่างยุทธศาสตร์ มีการนำ “กรอบยุทธศาสตร์ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 การวิเคราะห์สถานการณ์สุขภาพจิต ประเทศ นโยบายประเทศไทย 4.0 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ขององค์การสหประชาชาติ (SDGS ) สาระของกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้อง ทั้ง พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องตามกลุ่มเป้าหมาย ด้านเด็ก เยาวชน คนพิการ ผู้สูงอายุ และนโยบายการดูแลกลุ่มเปราะบางต่างๆ ( Vulnerable Group) การทบทวนวรรณกรรมด้านสุขภาพจิต การรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการแต่งตั้งร่วมเป็นคณะอนุกรรมการ

ที่ประชุม ร่วมพิจารณา กำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์ รวมถึงข้อสังเกตต่างๆในหลายประเด็น เช่น

1. เห็นชอบ วิสัยทัศน์ “คนไทยมีปัญญา อารมณ์ดี และมีความสุขอยู่ในสังคมอย่างทางคุณค่า” ( Smart Citizens)

2. เห็นชอบ พันธกิจ ของร่างแผน

3. งานสำคัญที่ควรขับเคลื่อน เพื่อให้บรรลุตาม วิสัยทัศน์และพันธกิจ โดยมีข้อเสนอจากที่ประชุม ได้แก่ 
- การผลักดัน ขับเคลื่อนและพัฒนางานสุขภาพจิต เป็นระบบ มีประสิทธิภาพ โดยระบบบริการต้องพัฒนาให้เกิดในระดับชุมชน ตามแนวคิด ชุมชนเป็นฐาน (Community Base) 
- สนับสนุนให้มีบุคลากรด้านสุขภาพจิตในรูปแบบและระดับต่างๆ ทั้งบุคลากรเฉพาะ เช่น แพทย์ พยาบาลเฉพาะ บุคลากรระดับชุมชน ซึ่งอาจจัดให้มีทั้งระบบอาสาสมัครสมัคร ระบบเครือข่ายการดูแลในชุมชน case management และอื่นๆ 
- การจัดให้มี Mental Health National Programs ที่มีระบบการจัดการการเงินการคลัง ระบบสนับสนุน ที่ดี 
- การจัดการดูแลกลุ่มเป้าหมายคนไทยทุกกลุ่ม ทั้งคนทั่วไป กลุ่มเสี่ยง กลุ่มผู้ป่วย และกลุ่มผู้ป่วยที่มีความบกพร่องรุนแรง โดยอาจต้องจัดให้มีระบบบริการเฉพาะด้าน
- งานด้านสุขภาพจิต ควรมีทั้งงานส่งเสริม ป้องกัน บำบัด รักษา ฟื้นฟู ทั้งวงจร รวมถึงการสร้างความตระหนักรู้ของสังคมกับ “สุขภาพจิต ผู้ป่วยทางจิตและพัฒนาการและอื่นๆ ”
- การขับเคลื่อน ผลักดัน เชื่อมการกฎหมาย นโยบายต่างๆ รวมถึงด้าน สังคมและสวัสดิการ โดยเฉพาะประเด็น “การพัฒนาพระราชบัญญัติสุขภาพจิต ให้เป็นพระราชบัญญัติที่กำหนด กลไกการขับเคลื่อนทั้งระบบปะเทศ ยกระดับงานสุขภาพจิต เป็นงานระดับชาติ การจัดให้มี “กองทุนสนับสนุนงานด้านสุขภาพจิต” เนื่องจากปัจจุบัน การจัดสรรทรัพยากรยังไม่เป็นระบบ 
- การบูรณาการ ภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน และประชารัฐ รวมถึงคณะกรรมการระดับชาติคณะต่างๆ เช่น คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และอื่นๆ เพื่อขับเคลื่อนงานสุขภาพจิต

4. เห็นชอบ ยุทธศาสตร์สุขภาพจิตชาติ 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
1. การส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงอายุ
2. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช
3. การขับเคลื่อนและผลักดันมาตรการทางกฎหมาย สังคมและสวัสดิการ
4. การพัฒนากลไกการดำเนินงานด้านสุขภาพจิต
ทั้งนี้มอบฝ่ายเลขานุการ ปรับ ตัวชีวัด ยุทธศาสตร์ แนวทาง รวมทั้งกำหนดบทนิยามด้าน กลุ่มเป้าหมาย อาทิ กลุ่มที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ กลุ่ม
บุคลากรด้านสุขภาพจิต ให้สอดคล้องกับกรอบแนวทางข้างต้น และดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
ขอบคุณกรมสุขภาพจิต ท่านอธิบดีและทีมงาน ที่ให้โอกาส”คนไทยทุกคน มีสุขภาพจิตที่ดี” ท่านอธิบดี บุญเรือง นำการประชุมอย่างตั้งใจ เข้าใจ รับฟังความคิดเห็นและประมวลผลโดยทันที ชื่นชมครับ

                                                                               ชูศักดิ์ จันทยานนท์ รายงาน 09 พค 60 www.autisticthai.com

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กิจกรรมมูลนิธิออทิสติกไทย5 อันดับล่าสุด

      มูลนิธิออทิสติกไทย จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ ผู้ปกครองผู้นำ บุคลากร และบุคคลออทิสติก ณ. โบนันซ่า เขาใหญ่ 13/มิ.ย./2561
      PAT support Autism Thai Project 18/พ.ค./2561
      โครงการพัฒนาบุคลิกภาพผู้นำผู้ปกครองบุคลากร และบุคคลออทิสติกในการทำงาน 7/พ.ค./2561
      ขอขอบคุณ บริษัท Green roof Design and Decoration 28/เม.ย./2561
      ห้องรับแขก FM 96.5 27/เม.ย./2561


มูลนิธิออทิสติกไทย
11 หมู่ที่ 12 ถนนวัดแก้ว - พุทธมณพลสาย 1 ซอยบางพรม 29 แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน กทม. 10170 โทร.092-2893945 0994545395 โทรสาร.02-4183399

@2010-2011 under GNU General Public License Edit&Applied by Chudsagorn phikulthong
Power by : ATOMYMAXSITE 2.5